Documents i informacions del Centre

El Projecte Educatiu de Centre és el document on es recull el caràcter propi del centre, la línia pedagògica, normatives de funcionament, espais i equipaments.

A continuació el podreu consultar: PEC Escola Vic Centre (web)

El Projecte Lingüístic de Centre (aprovat el 15 de gener de 2019) on s’aborden diversos aspectes del tractament de la llengua al centre educatiu.

PLC Escola Vic Centre

Paral·lelament, s’informa que els  centres adscrits són els que el Departament d’Ensenyament vincula perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centre si els dos estan adscrits, en el nostre cas els instituts adscrits a l’escola són tots els centres amb els que compta la ciutat de Vic.